Personal data processing
 

GDPR NOTIFICATION

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящото съобщение описва как групата APS (по-нататък само „администратор“ или „APS“) обработва личните данни, които получи за Вас или за Вашето имущество в рамките на дейността, свързана с Вашите инвестиции, възстановяване на Вашите вземания, продажба на недвижимо имущество или с която и да е друга дейност, в рамките на която влизате в контакт с група APS. Това съобщение е съгласувано с общия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), според който имате право да бъдете информирани за данните, които различни обработващи разполагат за вас и за вас, и за вашите права във връзка с тези данни.

Това съобщение не се отнася до обработката на лични данни на служителите на администратора и до обработваните лични данни във връзка с APS CREDIT FUND SICAV.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработват се следните категории лични данни:

Данни за идентификация (напр. име, фамилия);

Данни за контакти (имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер),

Информация за използването от Ваша страна на нашите продукти и услуги, включително информация за Вашите заявки за продукти и услуги;

Информация от нашата лична, телефонна или електронна комуникация с Вас;

Информация от интернет браузъра, който използвате, или от мобилните апликации;

Финансово състояние и кредитоспособност,

а същи и цялата информация, която администраторът обработва във връзка с изпълнението на договора или законовото задължение и за целите на легитимния интерес на администратора.

(по-нататък само „лични данни“).

ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

APS включително неговите предшественици, наследници и/или неговите филиали и дъщерни дружества, са купувачи на асоциирани или индивидуални заеми (изпълнителни, повторно опериращи и необслужвани), включително потребителски дълг в затруднено положение, а именно сметки на длъжници, често обект на текущ несъстоятелност, несъстоятелност, преструктуриране, уреждане или подобно управление. APS купува такива сметки/заеми от банки и други финансови институции.

APS  зачита поверителността на длъжниците и поверително защитава всяко лице и лична информация относно длъжници, клиенти, инвеститори, партньори и служители.

APS  събира следните категории данни от следните източници:

информация, която получаваме от първоначалния кредитор на тяхната сметка/заем и/или от продаваща на сметката/заема;

информация, получена от доставчици на услуги на трети страни доставчици на услуги;

информация, която получаваме от участници в производства по несъстоятелност;

информация, която получаваме от обществено достъпни източници. Например информация, получена от интернет портала на регистъра по несъстоятелност;

информация, която получим от други отдели на APS;

информация, която ни предоставите.

APS може да обработва копие на документа за самоличност само в случаи, когато това е регулирано от правните разпоредби (най-вече закон № 253/2008 Сб., за някои мерки срещу легализирането на доходи от престъпна дейност и финансиране на тероризъм), или в случаите, когато притежателят на документа за самоличност даде съгласие за направяне на копие и обработка на копието на документа за самоличност.

Личните данни се обработват ръчно и автоматизирано с помощта на изчислителна техника.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА

APS обработва личните данни за следните цели:

инвестиция в неплатени дългове и тяхното получаване,

надлежна проверка (due diligence), ценообразуване (напр. за определяне на по-точна цена за иск);

възникване, управление и ликвидация на дълг;

надзор над представяните документи за вземанията по несъстоятелност или подобни процедури за закупени сметки;

събиране на дългове и комуникация със синдици, адвокати или хора на аналогични позиции и агенции за кредитно отчитане;

комуникация с длъжници;

законови или регулаторни изисквания;

каквато и да е друга цел, която е писмено съобщена или договорена;

търгове;

изпълнение на договор, въз основа на който APS прехвърля собствеността на недвижим имот;

маркетингови и търговски цели (например предлагане на продукти и услуги, изпращане на търговски съобщения, покани за културни събития).

КАК СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Обработката на Вашите лични данни може да се извърши ръчно или автоматично. Въпреки това, нито една от събраните лични данни не се използва за автоматично вземане на решения. Вашите лични данни се обработват основно от определени служители на администратора, но и от външни обработващи лица (счетоводители, адвокати), с които администраторът е сключил договор за обработка на лични данни, който съдържа всички необходими гаранции относно обработката на лични данни.

КАКВИ СА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБТРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Юридическите основания за обработката на личните данни са следните

Легитимните бизнес интереси на APS да извършва своите бизнес дейности и да управлява отношенията си с потенциални, съществуващи и бивши контрагенти съгласно чл. 6 ал. 1 подточка f) от GDPR;

Изпълнение на договора с бизнес партньори (напр. инвеститори, доставчици, хора, търсещи имоти) или за изпълнение на мерки по искане на субекта на данните преди сключването на договора съгласно чл. 6 ал. 1 подточка b) от GDPR;

Изпълнение на законови задължения, наложени със законови разпоредби (напр. закон № 253/2008 Сб., за някои мерки срещу легализирането на доходи от престъпна дейност и финансиране на тероризъм);

APS също така обработва личните данни на някои от своите клиенти за целите на директния маркетинг, поради легитимния си интерес да популяризира подобни продукти и услуги. В случай на неклиенти, той обработва лични данни само въз основа на дадено съгласие. Клиентът може да възрази срещу обработването на лични данни с цел директен маркетинг чрез посочения по-горе имейл адрес.

ЩЕ ПРЕДАВАМЕ ЛИ ЛИчНИТЕ ДАННИ В ТРЕТА ДЪРжАВА ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ?

В случай на международен трансфер на данни, произхождащи от Европейското икономическо пространство (ЕИП), когато Европейската комисия е признала държава извън ЕИП като притежаваща адекватно ниво на защита на личните данни, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на тази основа.

За прехвърляне към страни извън ЕИП, чието ниво на защита не е признато от Европейската комисия за достатъчно, ние ще разчитаме на законодателни ограничения, свързани с конкретната ситуация (напр. ако прехвърлянето трябва да бъде извършено, за да изпълним нашия договор с вас, напр. като при извършване на международно плащане) или при прилагане на една от застрахователните полици, посочени по-долу, за гарантиране на защитата на вашите лични данни:

СТАНДАРТНИ ДОГОВОРНИ КЛАУЗИ, ОДОБРЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ. ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

APS гарантира, че вашите лични данни се обработват по сигурен и точен начин. Можете да упражнявате някое от правата, описани в този раздел, срещу администратора.

Лицето, чиито данни се обработват, по-нататък се нарича също „субект на данни“.

Как можете да упражните своите права?

Можете да упражните всяко от вашите индивидуални права, като изпратите имейл на адрес:

gdpr_bg@aps-holding.com, Hristo Marinov

 

евентуално чрез изпращане на писмено заявление на адреса на администратора.

APS ще Ви предостави изявление или информация за предприетите мерки във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 1 месец след получаване на заявката. APS има право да удължи този срок с 2 месеца, като вземе предвид сложността на въпроса и броя на подадените заявления и ще Ви информира за това възможно удължаване.

Субектът на данните има право да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни.

Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни за този маркетинг, а администраторът трябва да прекрати обработването на лични данни за целите на директния маркетинг.

Субектът на данните има право да поиска от APS да потвърди дали обработва лични данни, отнасящи се до него. Ако дружеството обработва личните данни на субекта на данните, субектът на данните има право на достъп до тези лични данни и информация относно целта на обработването, съответните категории лични данни, получателите на личните данни, планираното време за обработка и своите права във връзка с обработката на лични данни.

Субектът на данните има право да коригира неточни лични данни и да допълни непълни лични данни.

Субектът на данните също има право да изтрие лични данни в следните случаи:

ако вече не са необходими за целите, за които са били обработени,

ако оттегли съгласието за обработка на лични данни и няма друга законова причина за обработването,

ако възрази срещу обработване, за което няма императивно правно основание за обработване,

ако личните данни са били обработвани незаконно,

ако изтриването е необходимо за изпълнение на правно задължение или

ако личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете под 13-годишна възраст.

Субектът на данните също има право да ограничи обработването на лични данни по следния начин:

ако отрича точността на личните данни, за времето, необходимо за проверка на точността на личните данни,

ако обработването е неправомерно и субектът на данните отказва да изтрие личните данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване,

ако Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за определяне, изпълнение или защита на правни искове, или

 ако възрази срещу обработването, докато не се провери, че законовите доводи на администратора надделяват над законовите доводи на клиента.

Субектът на данните също има право на прехвърляне на лични данни, обработвани въз основа на съгласие или за целите на изпълнение на договора, което означава правото да получи своите лични данни, предоставени от администратора в структуриран, често използван и машинно четим формат и правото за прехвърляне на тези данни на друг администратор, съответно правото тези данни да бъдат предадени директно от един администратор на друг, ако е технически осъществимо.

Ако личните данни се обработват въз основа на съгласие, субектът на данните има право да оттегли това съгласие по всяко време. Това обаче не засяга законосъобразността на обработването на лични данни преди оттеглянето на съгласието.

Субектът на данните има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни по всяко време, ако прецени, че е настъпило нарушение на закона.

Ако възнамерявате да упражните горните права, моля, изпратете писмо или имейл на посочения по-горе адрес.

В съответствие с приложимия регламент, освен гореспоменатите си права, вие също имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството може да предоставя лични данни на обработващи лица на лични данни, а именно на фирми, които извършват за дружеството въз основа на договор дейности, изискващи обработване на лични данни, това са най-вече:

Упълномощени служители на APS;

Доставчици или оператори на информационни технологии;

Доставчици на правни и счетоводни услуги;

Фирми, принадлежащи към APS Group (списъкът е посочен по-долу).

Ако APS използва услугите на обработващи лица на лични данни за обработка на вашите лични данни, това се случва само при условие, че стандартите за защита на личните данни при конкретното обработващо лице са договорно гарантирани поне на същото ниво като в Компанията и ако това обработващо лице отговаря на условията, определени от законовите разпоредби.

Компанията може също така, ако е необходимо, да предостави лични данни на надзорни органи (напр. Чешката народна банка), правоприлагащи органи или други административни органи, ако това е необходимо за изпълнение на задълженията, предвидени в законовите разпоредби.

ПЕРИОД НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

APS обработва лични данни за периода, през който е задължен да съхранява лични данни в съответствие със законовите разпоредби

За цялото времетраене на вземането / договорното взаимоотношение и следващите 5 години след прекратяването му;

Счетоводни документи за период от 10 години;

Съдебно или административно производство: обработката на данни продължава до окончателното решение (доколкото е необходимо с оглед на процедурата и ситуацията на APS, иска или личните данни, изисквани от спора).

Дори и да няма сключен договор между APS и потенциалния клиент, APS запазва личните данни на потенциалния клиент за периода, за който е задължен да го направи съгласно законовите разпоредби.

След този период или след изтичане на вашето съгласие за обработка на лични данни, вашите лични данни ще бъдат изтрити, анонимизирани или обработвани само до степента и за цели, за които не се изисква вашето съгласие.

Ако APS обработва лични данни въз основа на съгласие за обработка на лични данни, той ги обработва за периода, за който е дадено съгласието, или за периода до оттеглянето на съгласието.

КАК МОжЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС?

Ако имате въпроси относно обработката на вашите лични данни, можете да се свържете директно с нашия служител по защита на данните, като използвате данните за контакт, посочени в точка 7, или можете също да се свържете с нас писмено, по електронна поща или по телефона, като използвате долупосочените данни за контакт:

Адрес: 81V, Bulgaria blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

DPO:

E-mail: gdpr_bg@aps-holding.com, Hristo Marinov

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Администраторът има право да променя, допълва, отменя или заменя това известие по всяко време, при условие че актуализираното известие трябва да бъде публикувано най-малко 30 дни преди влизането му в сила.

Списък на асоциираните и сътрудничащи лица / субекти на администратора:

Наименование на субекта: APS Holding S.A.

Идентификационен номер:  B 201461

Седалище: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Lucemburk

Наименование на субекта: APS Investments S.à.r.l.

Идентификационен номер: B219890

Седалище: 1 rue Jean Piret, 2350 Lucemburk

Наименование на субекта: APS Investment Funds S.à.r.l.

Идентификационен номер: B219886

Седалище: 1 rue Jean Piret, 2350 Lucemburk

Наименование на субекта: APS Delta S.A.

Идентификационен номер: B204416

Седалище: 1 rue Jean Piret, 2350 Lucemburk

Наименование на субекта: APS Recovery a.s.

Идентификационен номер:  03409422

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Наименование на субекта: APS Management Services s.r.o.

Идентификационен номер: 06648746

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Наименование на субекта: APS Finance a.s

Идентификационен номер: 06648576

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Наименование на субекта: APS Real Estate s.r.o.

Идентификационен номер:  04474686

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Наименование на субекта: APS CZ & SK Services s.r.o.

Идентификационен номер: 02087758

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Наименование на субекта: APS MIP, s.r.o.

Идентификационен номер: 5548292

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Наименование на субекта: APS Recovery Management s.r.o.

Идентификационен номер: 06627285

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Наименование на субекта: APS GAMMA s.r.o.

Идентификационен номер: 03523250

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Наименование на субекта: APS Delta s.r.o.

Идентификационен номер: 04363876

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1
 

Наименование на субекта: APS BETA, a.s.

Идентификационен номер: 1788655

Седалище: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1


Наименование на субекта: APS Poland S.A.

Идентификационен номер: 0000069272

Седалище: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Vratislav


Наименование на субекта: APS Recovery Greece EPE

Идентификационен номер: EL 800609597

Седалище: 24 Lagoumitzi Str., PSČ 17671, Kallithea, Attika


Наименование на субекта: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Идентификационен номер: 143893601000

Седалище: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Наименование на субекта: APS Bulgaria E.O.O.D.

Идентификационен номер: 202604987

Седалище: 81B Bulgaria blvd., kancelář č. 3, 01404 Sofie

Наименование на субекта: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Идентификационен номер: 203374133

Седалище: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofie
 

Наименование на субекта: APS Finance E.O.O.D.

Идентификационен номер: 202159149

Седалище: 81B Bulgaria blvd., kancelář č. 3, 01404 Sofie


Наименование на субекта: APS d.o.o. Beograd

Идентификационен номер: 20100311

Седалище: Kosovska 10, Bělehrad-Stari Grad

Наименование на субекта: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Идентификационен номер: 21053007

Седалище: Kosovska 10, Bělehrad-Stari Grad


Наименование на субекта: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Идентификационен номер: 21458257

Седалище: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro

Наименование на субекта: Syndre Valuations S.R.L.

Идентификационен номер: RO30697075

Седалище: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro

Наименование на субекта: Serraghis Asset Management S.A

Идентификационен номер: RO15421741

Седалище: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro, Rumunsko

Наименование на субекта: Casazela Properties S.R.L.

Идентификационен номер: 31417793

Седалище: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro

Наименование на субекта: APS Croatia d.o.o.

Идентификационен номер: 41275180055

Седалище: Záhřeb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

Наименование на субекта: APS Holding Cyprus LTD.

Идентификационен номер: HE 356594

Седалище: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nikósie

Наименование на субекта: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Идентификационен номер: HE 363203

Седалище: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikósie


Наименование на субекта: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Идентификационен номер: HE 375588

Седалище: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikósie

Наименование на субекта: APS Hungary Kft.

Идентификационен номер: 01-09-289270

Седалище: 1138 Budapest, Váci út 140, Hungary


Наименование на субекта: APS Recovery Hungary Kft.

Идентификационен номер: 01-09-290573

Седалище: 1138 Budapest, Váci út 140, Hungary

Наименование на субекта: LOAN MANAGEMENT II, a. s.

Идентификационен номер: 47 255 684"

Седалище: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovak Republic

Наименование на субекта: APS Investment, s.r.o.

Идентификационен номер: 47164786

Седалище: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovak Republic

Списък на външните обработващи лица може да бъде представен при поискване.