Хеленик Банк и АПС подписват споразумение за управлението на недвижими имоти и на целия портфейл от необслужвани експозиции

January 11, 2017

На 10 януари 2017 г. Хеленик Банк Пъблик Компании (Hellenic Bank Public Company Ltd / наричана тук Банка или Група) и АПС Холдинг постигнаха споразумение относно управлението на недвижими имоти и обслужването на целия портфейл от проблемни експозиции на Банката.

 
За тази цел ще бъде създадено ново дружество, в което Банката ще притежава 49% от дяловете, а АПС Рикавър Сайпръс ООД (APS Recovery Cyprus Ltd) ще притежава останалата, по-голяма част от тях от 51%. Дейностите на сегашното Подразделение за управление на просрочените задължения на Банката ще бъдат прехвърлени към новото дружество, заедно с ресурсите, необходими за извършване на тази работа самостоятелно.

 
Ръководството на новото дружество ще се състои от персонала на Хеленик Банк, включително г-жа Кики Пападопулу – като главен изпълнителен директор, която понастоящем заема длъжността Генерален мениджър на подразделението за управление на просрочените задължения на Групата. В новото дружество ще се преместят и около 160 служители от същото подразделение на Банката.

 
Следва да се има предвид, че Банката ще запази собствеността върху портфейла от необслужвани експозиции и активите от недвижими имоти. Предвижда се новото дружество да започне работа по обслужването на портфейла от проблемни кредити – в размер около 2,4 млрд. евро, веднага след учредяването си.

 
АПС Холдинг е дружество, специализирало в обслужването на задължения, опериращо в 11 европейски страни в Централна и Югоизточна Европа, и бе избрано в процеса на конкуретно наддаване.

 
Това споразумение е от изключително стратегическо значение за Хеленик Банк и попада в обхвата на стратегията на Групата за реорганизация и трансформиране на бизнес модела ѝ. Основните опорни точки на стратегията са намаляване на неефективните експозиции и увеличаване на новоусвоените кредити, като по този начин ще се увеличат както пазарният дял на Банката, така и приходите ѝ от други банкови дейности.

 
Създаването на най-голямата платформа за управление на недвижимо имущество и обслужване на задължения на кипърския пазар, ще позволи на Банката да се справи ефективно и бързо с необслужваните кредити, като развие, разшири и подобри възстановяването на експозициите си, ползвайки експертния опит и ноу-хау на АПС. Банката ще може да разпределя ресурсите си по-добре в посока управление и подобряване на обслужваните задължения, като използва излишната си ликвидност в полза на пазара и продължи с работата по цифровизацията си, оптимизирането на корпоративното управление и адаптирането към разширяващата се рамка за съответствие.

 
Приключването на транзакцията подлежи на съответните одобрения и разрешения от компетентните регулаторни и други органи и се очаква да се финализира до края на първото тримесечие на 2017 г. Тази сделка ясно следва посоката, зададена в насоките на ЕЦБ относно дейностите на Банките по отношение на необслужваните заеми, и Хеленик Банк счита, че това е най-подходящата стратегия за работа с необслужваните кредити и целенасоченото решаване на проблема.

 
Сделката бе консултирана от Алантра (Alantra) като финансов съветник и Клифърд Ченс (Clifford Chance) като юридически съветници. Освен това, дружеството Джордж З. Георгиу и съдружници (George Z. Georgiou & Associates LLC) консултира Банката в областта на трудово-правните отношения, а Антис Триантафилилидс и Синове (Antis Triantafyllides and Sons LLC) по въпросите на кипърското право. АПС получи юридическа консултация относно кипърското право и от Джей Ес Кей/ПОНТЕС (JŠK/PONTES) и Антониу МакКолъм и Ко. (Antoniou McCollum & Co.).

 
Допълнителни подробности за споразумението, включително търговските и финансовите условия, се очаква да бъдат обявени до края на първото тримесечие на 2017 г. след финализирането на сделката.